PRZEPISY PRAWNE

ZASADY I WARUNKI


OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sacred Mill (spółka zarejestrowana; Radius Nine Sp z o o), z siedzibą przy ul. 3. Maja 33 w Sopocie, wpisana przez Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS numer: 0, 0000339351 SKAKAĆ: 5862246279, REGON: 220 887 553.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


DEFINICJE

 1. Sprzedawcówacred Mill (spółka zarejestrowana; Radius Nine Sp z o o), z siedzibą przy ul. 3. Maja 33 w Sopocie, wpisana przez Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS numer: 0, 0000339351 SKAKAĆ: 5862246279, REGON: 220 887 553.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą korzystającą ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sacredmill.coffee
 6. Umowa na odległość - umowa z klientem w ramach zorganizowanego systemu umów zawieranych na odległość (w ramach Sklepu) bez fizycznej obecności obu stron, przy wyłącznym wykorzystaniu jednego lub kilku sposobów porozumiewania się na odległość do czasu zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, na którym przechowywane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach.
 10. Formularz rejestracyjny - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta.
 11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym formy płatności i dostawy.
 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty dodane przez Klienta do zamówienia. Zapewnia również możliwość podania i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa Sprzedaży oznacza również - w odniesieniu do cech Produktu - umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.


KONTAKT

 1. Adres sprzedawcy: Sacred Mill (spółka zarejestrowana; Radius Nine Sp z o o), z siedzibą przy ul. 3. Maja 33 w Sopocie, wpisana przez Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS numer: 0, 0000339351 SKAKAĆ: 5862246279, REGON: 220 887 553.
 2. E-mail sprzedawcy: warsaw@sacredmill.coffee
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 500 512 430
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1050 1764 1000 0090 3173 5088
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w godzinach 8 - 21.


WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11,
 2. aktywne konto e-mail,
 3. zaakceptowana polityka plików cookies,
 4.  klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga tworzenia konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty z oferty Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta .
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich lub w euro i są cenami brutto (zawierają m.in. faktura VAT).
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena Produktu oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostawę i usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przy wyrażaniu chcą być związani Umową Sprzedaży.
 5. Jeżeli charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie sądząc, na wcześniejsze obliczenie ceny końcowej, informacja o sposobie obliczenia ceny, a także o transporcie, dostawie, opłatach za usługi pocztowe i innych kosztach zostanie podana podanych w Sklepie w opisie Produktu.


TWORZENIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych:
  1. za. Dane dostawy produktów: imię i nazwisko, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj
  1. b. Dane kontaktowe: Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon
 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w Formularzu Rejestracji.
 3. Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto, kierując stosowne żądanie do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. 2. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka” (lub równoważny);
 3. 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. 4. jeżeli wybrałeś / aś możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnij Formularz Zamówienia wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma być realizowana dostawa Produktu, wybierz sposób płatności i dostawy, wprowadź dane do faktury ( opcjonalnie), komentarz do zamówienia (opcjonalnie),
 5. 5. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”,
 6. 6. wybrać jedną z dostępnych form płatności iw zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
OFEROWANY SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. 1. Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. za. Przesyłka kurierska,
  2. b. Paczka za pobraniem,
  3. do. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sacred Mill Brew Bar, Grzybowska 43a, 00-855 Warszawa.
 2. 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1.  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2.  Płatność online.
 3. 3. Szczegółowe informacje o kosztach i sposobach dostawy oraz akceptowalnych formach płatności znajdują się na stronie Sklepu.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji jest wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia, zawierająca co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji i potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. za. płatność przelewem internetowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. b. płatność za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze.
  3. do. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym Zamówienia, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości do odbioru Zamówienia.
 4. 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu) w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienie.
 5. 5. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, za termin dostawy uznaje się najdłuższy z podanych terminów.
  1. za. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  2. b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności on-line kartą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w danym opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
 7. 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnym czasie gotowości do odbioru Klient ma możliwość odebrania Zamówienia w częściach (w zależności od ich gotowości do odbioru) lub odebrania wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. 8. Początek gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. za. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności on-line kartą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą przy odbiorze - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. 9. Produkt dostarczany na terenie Polski, Unii Europejskiej.
 10. 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym koszty transportu, dostawy i opłaty pocztowe) wskazywane są Klientowi w Sklepie Internetowym w zakładce „Dostawa, Płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym w przypadku chęci związania się Umową Sprzedaży.
 11. 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego u Sprzedawcy Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o tym będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.
 4. Zasady reklamacji określa gwarancja producenta - dotyczy produktów, na które została udzielona gwarancja producenta.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.
 6. Zaleca się, aby reklamacja zawierała zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta co do wady towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Towar odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin określony w ust. 1 biegnie od dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. 5. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. 6. Konsekwencje odstąpienia od Umowy:
 7. za. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. , z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. do. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. re. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. mi. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. fa. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty zwrotu Produktu, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie mógł zostać odesłany pocztą zwykłą.
 13. sol. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. 7. Jeżeli ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać pocztą zwykłą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej w Sklepie.
 15. 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 16. za. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 17. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. do. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 19. re. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowa.


DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. 2. Zasady ochrony danych osobowych Klientów określa polityka prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu i warunki. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem UE ODR platforma internetowa pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
pl

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00 zl
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods